Kasparov Foundation

2004 International White Knight Trailblazer Award - 1/2005