Alexander Shabalov 

2003 United States White Knight MVP Award - 2/13/2004